உங்கள் மின்-கழிவுகளை எவ்வாறு
மறுசுழற்சி செய்யலாம்
என்பதை இன்றே கண்டறியுங்கள்

மறுசுழற்சி செய்யவிருக்கும் மின்-கழிவின் வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

நீங்கள் மறுசுழற்சி செய்ய விரும்பும் மின்-கழிவுகளின் வகைகளைக் கிளிக் செய்து, இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விருப்பங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு உபகரணங்கள்

அச்சுப்பொறி, கணினி, மடிக்கணினி, பட்டயத் தகடு / டேப்லட் , மேசைக் கணிப்பொறி, திசைவி, இணக்கி, செட் டாப் பாக்ஸ்

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

பெரிய சாதனங்கள்

குளிர் பதனப் பெட்டி, குளிர் சாதனப் பெட்டி, உலர்த்தி, துணி துவைக்கும் இயந்திரம், தொலைக்காட்சி

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

மின் பயணச் சாதனங்கள்

தனிபட்ட பயணச் சாதனம், மின்சாரம் கொண்டு இயங்கும் மிதிவண்டி, மின் ஸ்கூட்டர்

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

வீட்டு மின்கலம்

D, C, AA, AAA, AAAA, N, 9-volt, மின்கலம்

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

லித்தியம் அயன் மின்கலம்

மின் வங்கி, தொலைபேசி மின்கலம் மற்றும் மடிகணினி மின்கலம்

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

slide
தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்
slide
பெரிய சாதனங்கள்
slide
மின் பயணச் சாதனங்கள்
slide
வீட்டு மின்கலம்
slide
லித்தியம் அயன் மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் மின்சார வாகன மின்கலம்
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (பல்ப்)
slide
பயனீட்டாளர் விளக்கு (ஃப்ளோரசன்ட் குழாய்)

உங்களுக்கான பல்வேறு மறுசுழற்சி முறைகள் இவையே

மேலும் விவரங்களுக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முறைகளை கிளிக் செய்யவும்.
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்-கழிவுகளின் அளவு வரம்புகள் குறித்து இங்கே கவனிக்கவும் here

பரிசுகளைப் பெறுங்கள்!
ஸ்டெப் அப் CO2 புள்ளிகள் மற்றும் பல பரிசுகளைப் பெறுங்கள்


எங்கள் ஸ்டேப் அப் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, மின் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் போது புள்ளிகளை பெறுங்கள்.

X